Карта Балкан
Карта Балкан

Сб05182024

Вы здесь: Сербия / Сеница Сербия Материалы Общество Летняя практика для студентов из диаспоры в РС

Летняя практика для студентов из диаспоры в РС

Министерство просвещения и культуры Республики Сербской при сотрудничестве с другими учреждениями, агентствами и хозяйственными субъектами реализует проект «Летняя практика для студентов из диаспоры в компаниях в Республике Сербской».

Цель проекта – укрепить знания будущих специалистов на практике в хозяйственных обществах в Республике Сербской.

Период прохождения практики – с 15 июля по 15 августа 2013 года.

Проект предназначен для уроженцев Республики Сербской, которые проходят обучение за границей.

Заявки на участие в проекте принимаются до 31.01.2013 года.

Официальное приглашение

Образец заявки на участие

СПИСОК КОМПАНИЙ И ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ:

1

Delhaize Group

www.delhaizegroup.com

Економски факултет

Сектор продаје - управљање малопродајним објектом у одсуству пословође. Обука, распоред, обучавање и дисциплина запослених, развијање позитивног односа са запосленима. Подизање мотивације запослених и поштовање и јачање компанијских правила и процедура. Подржавање запослених у достизању очекиваних резултата рада кроз дефинисање јасних очекивања, давање повратних информација и вођење запослених. Пружање квалитетне услуге потрошачима. Студент ће такође имати прилику да се упозна са процесима наручивања робе, праћења залиха, праћења промета, акција и сл.

Сектор Људских ресурса - упознавање са процесима као што су: селекције и регрутације кандидата, оцјењивање и праћење учинка запослених. Израда уговора за запослене и обрачун зарада. Израда извјештаја како за интерне тако и за екстерне кориснике. Упознавање са активностима тренинг тима, испоручивање обука за запослене на оперативним позицијама, праћење плана каријере у операцијама.

Сектор набавке - упознавање са пословима као што су: анализа тржишта, конкуренције и потрошача. Упознавање са продајним асортиманом у малопродајном објекту, прати залихе и обрт робе у одређеној категорији. Упознавање са процесом преговарања са добављачима, прати акције у продајним објектима, ради анализу профитабилности акција.

2

Бањалучка берза

www.blberza.com

Економски факултет-финансијска тржишта:

Листинг хартија од вриједности на тржишту Бањалучке берзе, анализе кретања регионалних и свјетских индекса, методе и алгоритми трговања на Бањалучкој берзи, анализа метода трговања на развијеним тржиштима капитала, истраживање најбољих пракси у олакшавању преко-граничнoг трговања хартијама од вриједности.

Електротехнички факултет-информационе технологије:

Упознавање са системом за трговање који се користи на берзи, упознавање са мрежном организацијом опреме која се користи на берзи, рад на развоју и упознавање са апликацијама за брокерско пословање, тржиште новца, мултилатераланом компензацијом, објављивање информација на интернет страницама берзе.

Правни факултет – пословно право:

Упоредна анализа закона о тржиштима хартија од вриједности у региону, писање рјешења и других општих аката, истраживање директива ЕУ које се односе на тржиште хартија од вриједности (MFID, Prospectus, UCITS, и тд), истраживање регулативе која се односи на финансијске деривате.

3

ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ

www.mtel.ba

Информационе технологије:

Упознавање са организацијом и пословањем Компаније; упознавање са мрежама, платформама и системима, у зависности од профила студента (одсјека/смјера студија и/или завршног рада) фокус праксе ће бити на специфичној области информационих технологија

Електротехнички факултет:

Упознавање са организацијом и пословањем Компаније; упознавање са мрежама, платформама и системима, у зависности од профила студента (одсјека/смјера студија и/или завршног рада) фокус праксе ће бити на планирању и развоју, експлоатацији и одржавању мреже или инвестиционој изградњи

4

Предшколска установа

Маслачак

Психолог

Посматрање и учешће у васпитно –образовном раду 3 групе: јаслице/мала група (11 мјесеци до 2.5. године), средња група (3 године) и велика група (4 до 6 година); Лиценцирани Montessori програм (основе и практична примјена); Презентација едукативних и иновативних дидактичких материјала; успостављање ауторитета/поштовање правила; рад са дјецом са посебним потребама; вођење педагошке евиденције.

Педагог

Посматрање и учешће у васпитно –образовном раду 3 групе: јаслице/мала група (11 мјесеци до 2.5. године), средња група (3 године) и велика група (4 до 6 година); Лиценцирани Montessori програм (основе и практична примјена); Презентација едукативних и иновативних дидактичких материјала; успостављање ауторитета/поштовање правила; рад са дјецом са посебним потребама; вођење педагошке евиденције.

Васпитач предшколске дјеце

Посматрање и учешће у васпитно –образовном раду 3 групе: јаслице/мала група (11 мјесеци до 2.5. године), средња група (3 године) и велика група (4 до 6 година); Лиценцирани Montessori програм (основе и практична примјена); Презентација едукативних и иновативних дидактичких материјала; успостављање ауторитета/поштовање правила; рад са дјецом са посебним потребама; вођење педагошке евиденције.

5

Артинг инвест

Градишка

www.arting-invest.com

Грађевинарство

Рад на праћењу занатско-инсталатерских радова стамбено-пословних објеката;

Рад на градилишту при извођењу грађевинских радова стамбено-пословних обејката и Геријатрије.

Архитектура

Рад на идејним пројектима стамбених обејката колективног становања;

Разрада детаља пројеката Геријатрије.

6

ГМП Компани, Лакташи

www.gmpkompani.com

Маркетинг

Анализа тренутног маркетинг плана и приједлози за побољшање; механизми за унаређење продаје;

Израда конкретних захтјева, каталога, честитке, програмирање позивница на сајту; дизајн летака, билборда и сл.

Текстилна индустрија

Израда шаблона, кројева, кројних листа (у плану куповина optitex softvera за погон кројачнице); уношење података у софтвер, утрошци материјала; редизајн производа, дизајнирање нових производа.

Трговина Анализа продаје и унапређење продаје, примјна механизама за поспјешивање продаје.

7

Оптима група

www.optimagrupa.net

Правни факултет

Праћење и изучавање закона који се односе на корпоративно управљање; учествовање у припреми материјала за сједнице Оснивача Друштва; учествовање у припреми материјала за провођење Скупштина чланова повезаних друштава, те сједница Управних одбора повезаних друштава.

Економски факултет

Електротехнички факултет , информатика

Програмирања, са новим идејема и добрим познавањем Mikrosof Exscela у одјељењу за административе и опште послове.

8

Микрофин осигурање

www.mikrofin.com

Економски факултет

Упознавање са процедурама, правилницима и одлукама битним за рад; обављање административних послова што обухвата: штампање одређених докумената, израда и слање разних дописа, контакти са клијентима, рад на терену са ментором у циљу промоције компаније, свакодневно вођње дневника рада.

9

Микрофин банка

www.mfbanka.com

Економски факултет

Упознавање са процедурама, правилницима и одлукама битним за рад; обављање административних послова што обухвата: штампање одређених докумената, израда и слање разних дописа, контакти са клијентима, рад на терену са ментором у циљу промоције компаније,свакодневно вођње дневника рада.

10

Предузеће за

поштански саобраћај

Републике Српске

www.postesrpske.com

Саобраћајни факултет

Анализира токове и количине поштанских пошиљака на свим превозним нивоима; врши ажурирање података о поштанској мрежи на званичном сајту предузећа; учествује у припреми уговора који ће се закључити са будућим комитентима; учествује у креирању технолошких аката везаних за превоз поштанских пошиљака.

Економски факултет

Прати динамику обавеза по кредитима и плаћање доспјелих ануитета; учествује у припреми података за Полугодишњи и Годишњи извјештај предузећа; прикупља и обрађује све податке из области поштанских услуга и капацитета на основу прописаних образаца; учествује у изради статистичких извјештаја за потребе органа у оквиру и ван предузећа.

Правни факултет

Води евиденцију о покренутим споровима, како о онима који су покренути од стране предузећа, тако и о споровима који се воде против предузећа и прикупља документацију која служи као доказ у судским и другим споровима; учествује у изради уговора који се закључују на нивоу предузећа; прибавља, за потребе предузећа, земљишно – књижне,посједовне листове и скице катастарских планова; учествује у изради нормативних аката предузећа.

Електротехнички факултет

Учествује у изради апликативног софтвера на основу пројектне документације и утврђених стандарда; учествује у изради пројектних задатака на основу захтјева корисника или унапријед утврђених планова развоја информационог система; учествује у изради нових и модификацији постојећих пројектних задатака.

11

Advantis broker

www.advantisbroker.com

Економски факултет

Упознавање са запосленима у Advantis Brokeru, организацијом и пословима Advantis Brokera;

Брокерски послови – упознавање и обављање појединих послова:

Уговор о берзанском посредовању и пријем налога (креирање уговора, документација потребна за склапање уговора,

начини пријема налога, креирање, контрола и одобравање налога); Начин рада у БСТ-у и врсте налога и извјештавање клијената (тржиште прије отварања и отворено тржиште, редослијед уноса налога, промјене услова из налога, повлачење налога, отварање тржишта, формирање курса, континуирано тржиште и слободно тржиште, израда и слање извјештаја о обављеним пословима);

CSD апликација (отварање клијент рачуна, врсте рачуна, слање захтјева за добијање рачуна власника, пренос ХОВ са рачуна власника на рачун клијента, преглед стања ХОВ по клијентима, преузимање података са ФТП-а);

Блок послови – упознавање (услови за трговину блок трансакцијом, одређивање цијене,купопродајни уговор између

купца и продавца, потребна документација, поступак пријављивања блок трансакције берзи, поступак салдирања ХОВ из блок трансакције);

Послови преузимања акционарских друштава - упознавање и обављање појединих активности (поступак објаве текста намјере или текста обавјештења о стицању акција, потребна документација за Комисију за ХОВ, ЦР ХОВ и Берзанског посредника, начин обезбјеђења средстава за исплату депонованих акција, цијена из понуде, текст понуде за преузимање, поступак депоновања акција, плаћање депонованих акција, извјештај о преузимању);

Послови управљања портфељом – упознавање (уговор, инвестициона политика, ограничења улагања, приноси, звјештавање клијената);

Послови агента емисије - упознавање (уговор, израда проспекта, потребна документација, подношење захтјева Комисији за ХОВ РС, поступак емисије ХОВ на берзи, извјештај о резултатима емисије, регистрација емисије у ЦР ХОВ, уврштење ХОВ на берзу);

Послови инвестиционог савјетовања – упознавање

Анализа компанија – упознавање са различитим врстама анализа компанија

Општи послови и канцеларијско пословање – упознавање.

Након упознавања са свим наведеним пословима и самосталног обављања појединих активностиу току упознавања са пословима Advantis Brokera, студент ће добити задатак – анализа једне компаније, који ће самостално радити 5 дана, те ће посљедњег дана праксе одржати презентацију свог задатка запосленима у Advantis Brokeru.

Правни факултет

Упознавање са запосленима у Advantis Brokeru, организацијом и пословима Advantis Brokera;

Брокерски послови – упознавање и обављање појединих послова:

Уговор о берзанском посредовању и пријем налога (креирање уговора,документација потребна за склапање уговора, начини пријеманалога);

Начин рада у БСТ-у и врсте налога и извјештавање клијената (тржиште прије отварања и отворено тржиште, редослијед уноса налога, промјене услова из налога, повлачење налога, отварање тржиста, формирање курса, континуиранотржиште

и слободно тржиште, израда и слање извјештаја о обављеним пословима);

CSD апликација (отварање клијент рачуна, врсте рачуна, слање захтјева за добијење рачуна власника, пренос ХОВ са рачуна власника на рачун клијента, преглед стања ХОВ по клијентима, преузимање података са ФТП-а);

Блок послови – упознавање (услови, одређивање цијене, купопродајни уговор између купца и продавца, потребна документација);

Послови преузимања акционарских друштава - упознавање и обављање појединих активности

(Закон о преузимању акционарских друштава, потребна документација за Комисију за ХОВ, ЦР ХОВ и Берзанског посредника, начин обезбјеђења средстава за исплату депонованих акција, цијена из понуде, текст понуде за преузимање, поступак преузимања);

Послови агента емисије - упознавање (Закон о тржишту ХОВ, Правилник о емисији ХОВ, уговор, израда проспекта, потребна документација, подношење захтјева Комисији за ХОВ РС, поступак емисије ХОВ на берзи, извјештај о резултатима емисије, регистрација емисије у ЦР ХОВ, увршетње ХОВ на берзу);

Послови инвестиционог савјетовања – упознавање

Правни послови у привредном друштву (сазив скупштина акционара, сједница разних одбора, одлуке, припрема материјала и уговора за промјену правне форме друштава и др. правни институти предвиђени Законом о привредним друштвима);

Општи послови– упознавање:

Правилник о канцеларијском пословању

Акти: припрема разних аката, развођење аката и одлагање и архивирање аката – начин архивирања, изглед архиве

Закон о раду – упознавање са основним одредбама Закона о раду

Правилник о раду – упознавање са одредбама Правилника о раду

Уговор о раду – упознавање са врстама уговора о раду, документима запослених, пријава запослених, радна књижица, пријаве у ПИО и здравственом фонду, права и обавезе запослених по појединим врстама уговора. Након упознавања сасвим наведеним пословима и самосталног обављања појединих активности у току упознавања са пословима Advantis Brokera, студент ће добити задатак – провођење једног од поступака (припрема скупштине акционара, или поступак докапитализације или поступак преузимања акционарског друштва и сл), који ће студент самостално радити 5 дана, те ће посљедњег дана праксе одржати презентацију свог задатка запосленима у Advantis Brokeru.

12

Орао Бијељина

www.orao.aero

Машински факултет-ваздухопловни смјер

Упознавање са ремонтним програмом и организацијом рада ремонта: сектор оправке, сектор моторских агрегата, сектор мотора, упознавање са ремонтно-технолошком документацијом (РТД) за турбомлазне моторе (ТММ), превођење документације са енглеског језика (по потреби), рад на обради и техничкој припреми РТД, технолошко праћење ремонта ТММ у радионицама за оправку, састављање и испитивање склопова и агрегата ТММ.

Машински факултет- производни смјер

Упознавање са програмом и организацијом производње, упознавање са техничком и технолошком документацијом, припрема и дистрибуција радне документације, технологије производње: машинска обрада, заваривање, обрада пластичном деформацијом, термичка обрада, рад на CAD/CAM апликацијама и CNC програмирање, мјерења и контрола квалитета производа.

Електротехнички факултет- смјер аутоматика или ИТ

Упознавање са организацијом рада ОРАО а.д, са нагласком на службу одржавања, превођење техничких упутстава, упутстава за одржавање (по потреби, са енглеског и њемачког језика), одржавање једноставнијих електронских уређаја и система, рад са искусним особљем на одржавању управљачких јединица и модула CNC машина.

Хемијско-тхнолошки факултет

Упознавање са радом и организацијом сектора за галванско-хемијску заштиту (ГХЗ), упознавање са технологијом ГХЗ, рад на припреми радно-технолошке документације, превођење стандарда и упутстава за ГХЗ (по потреби), припрема, формирање раствора и контрола састава галванских купатила, практичан рад на линијама за галванско-хемијску заштиту дијелова, упознавање са еколошким нормама – законска регулатива у погледу заштите животне средине и њена примјена у пракси, третман отпадних вода и пречишћавање ваздуха у новом погону за ГХЗ.

13

Витинка, Козлук

www.vitinka.com

Електротехнички

факултет

глобално упознавање са комплетним током производње; детаљно упознавање са радом свих машина и постројења; упознавање са актуелним принципима управљања, мониторинга и регулације; разумјевање рада извршних органа, сензора и трансмитера у процесу аутоматизације; обука за рад са мјерним инструментима и ручним алатима; употреба техничке документације (електро, машинска и листа резервних дијелова); рад са инфо системом (апликације одржавања и апликације магацина резервних дијелова).

14

Летрика, Лакташи

www.letrika.com

Машински факултет: Технологија, контрола квалитета и планирањепроизводње.

Електотехнички факултет: Послови одржавања ел. уређаја и машина.

Економски факултет: Финансијски и књиговодствени послови.

15

Бања дворови

www.banjadvorovi.com

Туризмолог

Рад у хотелу: упознавање са радо на рецепцији, упознавање са закључивањем уговора о пружањутуристичких услуга, рад у оквиру комплекса базена, пријем екскурзија и др.

Хотелијер

Рад у хотелу: упознавање са радо на рецепцији, упознавање са закључивањем уговора о пружању туристичких услуга, рад у оквиру комплекса базена, пријем екскурзија и др.

16

Ланако

www.lanaco.com

Електотехнички факултет-програмирање

Пројектовање база података помоћу CASE алата Power Designer; Администрација система за управљање базама података Microsoft SQL Server 2008/2012, или Oracle 11g; Програмирање Windows и Web апликација у Microsoft Visual Studio .NET окружењу, програмски језик C#; Програмирање Windows и Web апликација у Microsoft Visual Studio .NET окружењу, програмски језик C#

Факултет организационих наука – информатика

Пројектовање база података помоћу CASE алата Power Designer; Администрација система за управљање базама података Microsoft SQL Server 2008/2012, или Oracle 11g; Програмирање Windows и Web апликација у Microsoft Visual Studio .NET окружењу, програмски језик C#; Програмирање Windows и Web апликација у Microsoft Visual Studio .NET окружењу, програмски језик C#

Природно-математички факултет- информатика

Пројектовање база података помоћу CASE алата Power Designer; Администрација система за управљање базама података Microsoft SQL Server 2008/2012, или Oracle 11g; Програмирање Windows и Web апликација у Microsoft Visual Studio .NET окружењу, програмски језик C#; Програмирање Windows и Web апликација у Microsoft Visual Studio .NET окружењу, програмски језик C#

17

Интеграл инжењеринг

www.integralgrupa.com

Грађевински факултет

Рад у техничкој припреми: припрема захтјева за понуду, анализа понуда, израда спецификација за одређено грдилиште и рад на градилишту, те праћење свих активности на градилишту уз надзор руководиоца градилишта.

Информатика Рад у Integra Data Centru (TIA 942): организација управљања, праћење функционисања, контакт са клијентима, IT подршка у сложеној компанији (грађевинарство, производња материјала, туристичке и IT услуге, услуге управљања зградама.

Електротехнички факултет- слаба струја

Управљање зградом: функционисање master centra, систем видео надзора, контрола приступа, ватродојавни и систем противпожарне заштите, акустични системи.

18

Балкан инвестмент

банка

www.bib.ba

Економски факултет

Радно мјесто: Дилер

Организациони до: Сектор средстава

Садржај посла /одговорности:

Отварање, управљање и затварање ностро и лоро рачуна, FX (Foreign Exchange ) и ММ (Money Market) послови, пројекција ликвидности, контрола рејтинга коресподентских банака, управљање девизним ризиком, праћење кретања на тржишту новца.

19

Електро Добој

www.elektrodoboj.net

Електротехнички

факултет-

информационе

технологије или

енергетика

Упознавање са радом мрежних уређаја и опреме. Дистрибуирана мрежна инфраструктура, основи умрежавања, начини

функционисања мрежних уређаја: router-и, switch-еви, media converter-и, server-и, видео надзор.Основни концепти примијењениу изградњи рачунарске мреже.

Упознавање са информационим системом предузећа. Основни дијелови система, градивни елементи, примијењени концепти у реализацији система, безбједност.

Упознавање са сервисом Active Directory.

Конфигурисање и одржавање сервиса, основни концепти управљања корисничким налозима у дистрибуираном информационом систему предузећа, безбједност и заштита корисничких налога.

Упознавање са базама података које се користе у информационом систему предузећа. Access, MS SQL Server. Претрага података, генерисање упита, backup и заштита података.

Упознавање са развојемweb базираних апликација које се користе у информационом систему предузећа. ASP.NET платформа са програмским језиком C#, развојно окружење Visual Studio 2010, рад са AJAX контролама,web сервиси. Основи web дизајна: CSS3, HTML5, JavaScript. Примјер развоја једне web базиране апликације: јавни website Електро Добоја.

20

Санино Дервента

www.sanino.eu

Дизајнер: Меделирање дјечије, женске и мушке обуће.

Економски факултет: Анализа утрошка времена у процесу производње.

Машински факултет: Увођење аутоматизације у изради обуће.

21

Бања Врућица

www.banja-vrucica.com

Економски факултет

Упознавање са понудом ЗТЦ Бања Врућица; креирање понуда и превод на италијански језик; креирање базе података туристичких агенција и туроператора из сјеверног дијела Италије; слање понуда и контактирање агенција ради повратних информација.